Publikācijas

 

Publikāciju saraksts par Rundāles pili un dārzu, Jelgavas pili un Kurzemes hercogu kapenēm, kā arī hercogieni Doroteju.

Uzziņu materiāls par Eiropas un dekoratīvās mākslas ekspozīciju
“NO GOTIKAS LĪDZ JŪGENDSTILAM”

GRĀMATAS
Muzeja izdotās grāmatas iespējams iegādāties kasē vai pasūtīt pa pastu, iepriekš veicot apmaksu ar pārskaitījumu. Ja grāmatas vēlaties saņemt pa pastu, lūdzam sazināties, rakstot uz e-pasta adresi biblioteka@rundale.net vai pa tālruni 63962274.

Lancmanis I. Rundāles pils II. Pils tuvplānā = The Palace in close-up. 2018.
Izd. Rundāles pils muzejs. 576 lpp.

Monogrāfija “Rundāles pils II. Pils tuvplānā” ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas “Rundāles pils. Vēsture” otrā daļa. Izdevumā apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem.
Monogrāfija izdota latviešu valodā ar nodaļu kopsavilkumiem angļu valodā.

Lancmanis I. Dievinātā Doroteja. 2018.
Izd. Rundāles pils muzejs, 400 lpp.

Grāmata tapusi kā vēlīns veltījums Kurzemes hercogienei Dorotejai 250. jubilejā, ko 2011. gadā muzejā iezīmēja neliela izstāde ar tādu pašu nosaukumu. Izstāde apkopoja Dorotejas biogrāfijas nozīmīgākos notikumus, viņas portretus un laikabiedru liecības, dodot vārdu gan cilvēkiem, kas viņu bija pazinuši, gan viņai pašai. Līdzīgi veidota arī grāmata: autora teksts vienīgi ieskicē pārejas no vienas tiešās runas uz otru, no vienas hercogienes Dorotejas dzīves stacijas uz nākamo. Citāti kā ceļa stabiņi iezīmē mūžu, nodzīvotu laikmetu griežos, kad bruka vecā feodālā pasaule un Lielā franču revolūcija un Napoleona epopeja ievadīja jaunu pasaules kārtību.
Izdevums tikai latviešu valodā.

Vidzemes muizasLancmanis I. VIDZEMES MUIŽU ARHITEKTŪRA. ARCHITECTUR LIVLÄNDISCHER GUTSHÄUSER, 2015.
Izd. Rundāles pils muzejs, 349 lpp., 433 att.
Grāmata atspoguļo Vidzemes muižu arhitektūras attīstību no viduslaikiem līdz Pirmajam pasaules karam.
Stilistiskās un tipoloģiskās attīstības ainu papildina bojāgājušo muižu kungu māju attēli, kā arī to cēlāju portreti.

DSC00296Lancmanis I. Rundāles pils. 1. sēj. Vēsture = Rundāle Palace. I. History, 2015.
Izd. Rundāles pils muzejs, 432 lpp., 625 att.
Grāmatas pirmajā daļā apskatīta Rundāles pils vēsture, to sadalot pa nozīmīgākajiem posmiem un izsekojot līdzi gan pašas celtnes liktenim, gan notikumiem, kas uz to atstājuši iespaidu.
Izmantojot plašu arhīva materiālu klāstu, ko sākts apzināt 1965. gadā un kas turpinās joprojām,  iespējams ļoti sīki izsekot celtnes tapšanas hronikai, tās likteņgaitām. Bez dokumentiem, no kuriem liela daļa tiek citēti, liela vērība pievērsta arī cilvēku darbībai ap pili : tās īpašniekiem, celtniekiem, personām, kas parādās dažādu vēsturisko notikumu sakarībās. Laikmeta vēsturisko fonu papildina sadzīviskās detaļas, informācija par attiecīgā laika dzīves un darba apstākļiem. Paralēli hronikai parādās arī ēkas arhitektoniskā analīze un mākslinieciskais izvērtējums. Bagātīgie fotomateriāli ļauj uzskatāmi ilustrēt pils dažādos dzīves etapus.

Lancmanis I. Rundāles pils. Ilustrētais ceļvedis. 2012.

Izd. SIA “Jelgavas Tipogrāfija” 112.lpp., 124. att.
Ilustrēts ceļvedis, kas sniedz ieskatu Rundāles pils būvvēsturē, kā arī ar bagātīga ilustratīvā materiāla palīdzību veido priekšstatu par Rundāles pils parādes zālēm, hercoga un hercogienes apartamentiem un Rundāles pils baroka dārzu.

Lancmane L., Lībietis D. Kurzemes hercogu kapenes.

Rīga, 2010, 47 lpp., 72 att.
Īss ieskats Jelgavas pils vēsturē, Kurzemes – Zemgales hercogu kapeņu vēsturē, Ketleru un Bīonu dzimtu hercogu un viņu piederīgo biogrāfijas, sarkofāgu apraksti. Izdevums latviešu un vācu valodā.

vaaks_celvedimLancmanis I. Rundāles pils. Ceļvedis.
Rīga, 2016, 88 lpp., 128 att.
Brošūrā dots īss ieskats pils vēsturē un pils interjeros, pievērsta uzmanība nozīmīgākajām mākslas vērtībām. Izdevums latviešu, vācu, angļu, krievu, franču valodā.

Lancmanis I. Rundāles pils. Albums.
Izd. Jumava, 2009., 263.lpp., 250 att.
Albums par vienu no Latvijas nozīmīgākajiem un izcilākajiem baroka un rokoko stila arhitektūras pieminekļiem – Rundāles pili. Apskatīta ne tikai pils vēsture, bet arī ietvertas tajā daudz dažādas fotogrāfijas, kurās redzama Rundāles pils vairāku gadsimtu garumā.
Teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.

Lancmanis I.  Schlossmuseum Rundāle, Museumsfuehrer. Rundāles pils muzejs, muzeja ceļvedis.
Izd. Jumava, 2007., 128.lpp.
Rundāles pils – baroka mākslas brīnums neskartā lauku ainavā, Latvijas izcilākais 18.gadsimta arhitektūras piemineklis. Muzeja ceļvedis latviešu, angļu, krievu un vācu valodā.

Rundāle. Pils muzejs – Palace Museum – Schlossmuseum – Дворец-музей. Kolekcijas. Collections. Sammlungen. Kоллекции.
Autoru kolektīvs. Rīga, 2001, 303 lpp., 468 kr. il.
Albuma 445 attēlos parādīti muzeja kolekciju nozīmīgākie priekšmeti. Gleznas, gravīras, akmens un kokskulptūras, mēbeles, tekstīlijas, krāsainā, melnā un dārgmetāla izstrādājumi, kauls, keramika, fajanss, porcelāns un stikls apskatīts reģionāli nodalītās grupās, hronoloģiskā kārtojumā. Latviešu valodas anotāciju pavada īss raksturojums un vēsturiskas atsauces. Ievadā pastāstīts par kolekciju tapšanu, 14 krāsu attēlos redzami Rundāles pils interjeri un izstāžu ekspozīcijas. teksts latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.

Ernsts Johans Bīrons. 1690 -1990.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs. Autoru kolektīvs. Izd. – Rundāles pils muzejs, 1992, 135.lpp., att., 187 att.
Monogrāfijas tipa katalogs, veltīts Kurzemes-Zemgales hercoga Ernsta Johana Bīrona 300. gadu jubilejas izstādei, apkopo plašu pētījumu par Kurzemes-Zemgales hercogisti 18. gadsimtā, hercogu Ernstu Johanu, dod jaunu viņa biogrāfijas interpretāciju vēstures avotu kontekstā. Pētījumu tematikā ietverta hercoga ikonogrāfija, heraldika, sfragistika, medaļas, monētas, hercoga pilis un mākslas darbu krājumi Kurzemē. Izdevums latviešu, vācu un krievu valodā.

Alva Latvijas mākslas amatniecībā 6.-20. gs.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs.Sast. Līdaka D., Miķelsone Dz. Rīga, 1989, 199 lpp., 144 att.

Monogrāfijas tipa izstādes katalogs ietver pētījumu par alvas lējēju amatu, tā attīstību Latvijas teritorijā kopš 6. gadsimta, apkopo informāciju par cunftes vēsturi, alvas liešanas tehniku, amatniekiem, viņu izstrādājumiem un meistarzīmēm. Izdevums latviešu un krievu valodā, latviešu izdevumam kopsavilkums vācu valodā.

Sudrabs Latvijas lietišķajā mākslā 5. -20. gs.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs, I.d. Sast. Vilīte V. Rīga, 1991, 430 lpp., 735 att.

Latvijas sudrabkaļi. Darbi un meistaru zīmes.
Izstāde Rundāles pilī. Katalogs, II.d. Sast. Vilīte V. Rīga, 1993, 230 lpp., 229 att.

Monogrāfijas tipa katalogs divās daļās ietver pētījumu par sudraba izstrādājumiem Latvijas teritorijā (I) un sudrabkaļu biogrāfijas (II). Apkopots plašs izziņas materiāls par vietējo sudrabkaļu mākslu, lokālajām īpatnībām, sudrabkaļu cunftēm Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, dota informācija par izciliem laika gaitā zudušiem sudrabkaļu darinājumiem. Izdevums latviešu valodā ar kopsavilkumu vācu valodā.

Ungurmuiža. Orellen.
Muiža zem ozoliem.Ungurmuiža un fon Kampenhauzenu dzimta. Gutshof unter den Eichen. Orellen und die Familie von Campenhausen.

Izstāde Rundāles pils muzejā. Katalogs. Autoru kolektīvs. Rīga, 1998, – 381 lpp., 180 mb. att., 49 kr.att.
Monogrāfijas tipa katalogs ietver pētījumus par Ungurmuižas ansambļa apbūvi, dārziem un ūdens sistēmām, muižas vecāko koka celtni – kungu māju, tās tapšanas vēsturi, restaurāciju, interjeriem un mākslas darbiem, īpašnieku baronu fon Kampenhauzenu dzimtu, tās saistību ar hernhūtisma kustību Vidzemē 18. gadsimtā. Teksts latviešu un vācu valodā.

Bruģis D. Bornsmindes muiža. Bornsmünde.
Izd . Rundāles pils muzejs, 1997, 50 lpp., 56 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un
baronu fon Šepingu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Lancmanis I. Kaucmindes muiža. Kautzemünde.
Izd. Rundāles pils muzejs, 1999, 52 lpp., 49 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un
grāfu fon der Pālenu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Lancmanis I. Iecavas muiža. Groß-Eckau.
Izd. Rundāles pils muzejs, 2001, 72 lpp., 75 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un
grāfu fon der Pālenu dzimtu. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Lancmanis I. Garozas muiža. Lambārtes muiža. Garrosen. Lambertshof.
Izd. Rundāles pils muzejs, 2001, 60 lpp., 44 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un
īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Lancmanis I. Svitenes muiža. Schwitten. Bērsteles muiža. Gross Bersteln.
Izd. Rundāles pils muzejs, 2003, 85 Ipp., 77 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Bruģis D. Jumpravmuiža. Jungfernhof.
Izd. Rundāles pils muzejs, 2005., 52 lpp., 40 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Bruģis D. Šēnbergas muiža, Schönberg.
Izd. Rundāles pils muzejs, 2005., 72 lpp., 60 att.
Monogrāfisks pētījums par muižas vēsturi, arhitektūru, mākslas vērtībām un īpašniekiem. Teksts latviešu un vācu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.

13.07.2018