Pirmreizējās gidu atestācijas norise un apliecības iegūšana

Atestācija ietver gidu zināšanu pārbaudi 2 daļās – rakstiskā veidā (atbildot uz jautājumiem) un mutiskā (stāstījuma veidā, izlozējot noteiktas pils ekspozīciju telpas).

Apliecība tiek izsniegta uz 3 (trīs) gadiem.

Rakstiskā daļa:

Lai saņemtu rakstiskā eksāmena jautājumus, jāsazinās ar Apmeklētāju apkalpošanas nodaļu, sūtot pieteikumu elektroniski uz e-pasta adresi: gidi[at]rundale.net.

  1. Rakstiskā eksāmena jautājumi ir atvērti, atbildes jāieraksta gidam pašam.
  2. Gidam 3 (trīs) dienu laikā no e-pasta izsūtīšanas brīža jāiesūta sagatavotas atbildes elektroniski uz e-pasta adresi: gidi[at]rundale.net.
  3. Pārbaudes rakstiskā daļa tiek uzskatīta par nokārtotu, ja gids ir atbildējis uz 70% (septiņdesmit procentiem) jautājumu (skat. tabulu).

Rakstiskā eksāmena novērtējums

Novērtējums desmit ballu sistēmā Skaidrojums Garīgā darbība Apliecības derīguma termiņš
8 – 10 Pilnīga izpratne par Kurzemes hercogistes vēsturi, Bīronu dzimtu, Rundāles pils vēsturi un pils restaurāciju, kā arī mākslas stiliem. Apgūtas padziļinātas zināšanas par Rundāles pils muzeja pamatekspozīciju, izstādēm un pils parku, ieskaitot Rundāles pils rožu dārza veidošanas koncepciju. Prot patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas Analīze, sintēze, izvērtēšana, sniedzot atbildes 70% apmērā un vairāk 3 gadi

 

Mutiskā daļa:

Pēc rakstiskās pārbaudes pozitīva vērtējuma saņemšanas gids tiek uzaicināts kārtot pārbaudes mutisko daļu šādā kārtībā:

  • Laikā, kad muzejs slēgts apmeklētājiem, pārbaudes mutisko daļu iespējams nokārtot tiešsaistē, izmantojot WhatsApp aplikāciju.
  • Pēc muzeja atvēršanas mutiskā daļa jākārto individuāli uz vietas muzejā, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus.

 

  1. Pārbaude notiek individuāli, iepriekš vienojoties par pārbaudes dienu un laiku.
  2. Pamatojoties uz rakstiskā eksāmena rezultātiem, muzeja atestācijas komisija noteiks konkrētas ekspozīcijas telpas, par kurām gids veidos stāstījumu.
  3. Pārbaudes mutiskā daļa tiek uzskatīta par nokārtotu, ja gida stāstījums balstīts uz muzeja mājaslapā www.rundale.net un muzeja izdotajos iespieddarbos pieejamo informāciju.