Vakances

Rundāles pils muzejs aicina pieteikties darbā
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju – galveno grāmatvedi
(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:
Rundāles pils muzeja finanšu plānošana, vadīšana un kontrole. Darbs ietver atbildību par grāmatvedību, naudas plūsmas plānošanu, stratēģisko plānošanu, darījumu analīzi, sadarbību un komunikāciju ar muzeja vadību, Kultūras ministriju, struktūrvienību vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem un sadarbības partneriem.

Galvenie amata pienākumi:

1. Organizēt muzeja valsts budžeta plānošanas, sagatavošanas, izpildes un uzraudzības procesu:
1.1.  sagatavot valsts budžeta pieprasījumu kārtējam gadam;
1.2.  kontrolēt muzeja valsts budžeta izpildi un piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātām tāmēm;
1.3. analizēt budžeta izlietojuma efektivitāti.

2. Nodrošināt iestādes patiesu, pilnīgu un savlaicīgu grāmatvedības uzskaiti, atskaišu un pārskatu sagatavošanu:
2.1. veikt muzeja pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem;
2.2. sagatavot pārskatus Valsts Kasei, atskaites un pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk VID) un Centrālai statistikas pārvaldei;
2.3. veikt muzeja naudas līdzekļu plūsmas kontroli

3. Sagatavot finanšu līdzekļu aprēķinus muzeja darbības nodrošināšanai:
3.1. sagatavot muzeja darbības stratēģijas īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķinus;
3.2. savas kompetences ietvaros sagatavot pieprasīto informāciju Kultūras ministrijai, Valsts kasei, VID un citām iestādēm par muzeja kompetencē esošajiem jautājumiem;
3.3. savas kompetences ietvaros izstrādāt un aktualizēt muzeja iekšējos normatīvos aktus, metodiskos materiālus budžeta, finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites jomā

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs (5.kvalifikācijas līmenis);
 • Pieredze valsts un pašvaldību iestāžu finanšu vadībā un grāmatvedībā ne mazāk kā 3 gadi (bilancspējīgs grāmatvedis) (pēdējo 5 gadu laikā);
 • Pieredze vadošā amatā – vidēja līmeņa vadītājs, nodaļas vadītājs utml.
 • Zināšanas par valsts darbu regulējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tos pielietot ikdienas pienākumu veikšanā.
 • Zināšanas un praktiskā pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē un kontrolē.
 • Pieredze darbā ar centralizēto resursu vadības un grāmatvedības programmu HORIZON; prasmes darbā ar MS Word un padziļinātas MS Excel zināšanas.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas.
 • Vienas svešvalodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā.
 • Labas sadarbības un prezentācijas prasmes.
 • Spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā.
 • Precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

 

Rundāles pils muzejs piedāvā:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu tiešās valsts pārvaldes iestādē,
 • mēnešalgu 1253-1647 eiro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta pieredzi vadošā amatā un attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 12.1. amata saimes “Finanšu analīze un vadība iestādēs” IV A līmenim, 12. mēnešalgu grupai),
 • labus darba apstākļus – Rundāles pilī, Pilsrundālē, Rundāles novadā,
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē ar valsts budžeta plānošanas un finansēšanas jautājumiem un pieredze grāmatvedības uzskaites jomā, norādot darba periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze vai arī nav pietiekams pieredzes ilgums, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas atbilstošas pieredzes),
 • CV (atbilstoši Europass CV standarta formai),
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (pretendentiem/-ēm, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 • Pretendentu pieteikumus pieņemam līdz 2020. gada 7. decembrim:
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Rundāles pils muzeja sekretariātā (Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles novads, LV-3921);
 • nosūtot uz e-pasta adresi rundale@rundale.net ar norādi „Vakance Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs”.

 

Informējam, ka amata konkurss noritēs divās kārtās:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana;
2. kārtā ar atlasītajiem pretendentiem tiks organizētas pārrunas un profesionālo zināšanu praktiska pārbaude klātienē.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Rundāles pils muzejs informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Rundāles pils muzejs.

 

Informācija uzziņām: rundale[at]rundale.net, vai zvanot pa tālruni (+371) 29224577.

20.11.2020