Noteikumi un atlases kārtība tirgotājiem

1. Pieteikšanās un atlases kārtība:

1.1. Šie noteikumi ir attiecināms uz tirdzniecības vietām franču dārzā tirgus laikā;
1.2. Muzejs, saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību, aicina piedalīties tirgū stādu audzētājus un dārza aprīkojuma tirgotājus;
1.3. Tirgum nekvalificējas amatnieki, lietišķās mākslas u.c. ar dārza precēm nesaistītu preču tirgotāji;
1.4. Jautājumus par tirgus norisi var uzdot elektroniski: tirgus[at]rundale.net vai zvanot +371 63920621;
1.5. Tirgotājam, kurš vēlas piedalīties tirgū, jāaizpilda muzeja elektroniskā pieteikuma veidlapa mājaslapā www.rundale.net
1.6. Tirgotāji piesakās pēc laika plāna. (skat. pielikumu Nr.1 “Pieteikuma termiņi un laika plāns tirgus norises dienā”);
1.7. Muzeja lēmumi par tirgotāju izvēli un tirdzniecības vietu izvietojumu netiek atkārtoti pārskatīti, tie ir galīgi un nav apstrīdami;
1.8. Muzeja darbinieki izskata tirgotāja pieteikumus un veic izvērtēšanu;
1.9. Par tirgotāju var būt fiziska un juridiska persona, kā arī saimnieciskās darbības veicēji.

2. Apmaksas kārtība:

2.1. Pēc apstiprinājuma saņemšanas muzejs izraksta tirgotājam rēķinu atbilstoši rīkojumā noteiktajam cenrādim (skat. pielikums Nr.2 “Cenrādis”);
2.2. Tirgotāji veic maksājumu atbilstoši muzeja izrakstītajam rēķinam, kurā iekļauta pakalpojuma cena un PVN summa ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu. Pārskaitījumam jāienāk rīkotāja kontā 2 dienas pirms tirgus norises;
2.3. Tirgotājs, kas nav samaksājis par dalību tirgū noteiktajā kārtībā pilnā apmērā vai nav apstiprinājis savu dalību minētajā kārtībā, zaudē rezervēto tirdzniecības vietu un tiek izslēgts no tirgus dalībnieku saraksta;
2.4. Ja tirgotājs atsauc savu pieteikumu vai neierodas uz tirgu, muzejs viņam dalības maksu neatmaksā un izmanto viņa rezervēto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem.

3. Muzeja tiesības un pienākumi:

3.1. Izvieto un atzīmē tirdzniecības vietas;
3.2. Nosaka tirgotāja tirdzniecības vietu tirgus norises vietā;
3.3. Ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies tirgotāja vainas dēļ;
3.4. Ir tiesīgs aizliegt tirgot izstrādājumus, kas neatbilst tirgus koncepcijai;
3.5. Neatbild par tirgotāja preču un mantu drošību tirgus laikā;
3.6. Nodrošina vispārējo kārtību tirgū, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, tirgotāja vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem;
3.7. Ir tiesīgs izraidīt tirgotāju no norises vietas, ja tas pārkāpj noteikumus;
3.8. Ir tiesīgs aizliegt tirgošanos tirgū, ja konstatē, ka tirgotāja piedāvājums un noformējums neatbilst iepriekš iesniegtajam pieteikumam;
3.9. Ir tiesīgs pilnvarot jebkuru muzeja pārstāvi (ar noteiktu muzeja atpazīšanas zīmi) izteikt aizrādījumu, ja konstatē pārkāpumus tirgotāju rīcībā.

4. Tirgotāja tiesības un pienākumi:

4.1. Ir tiesīgs izmantot tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem;
4.2. Ir tiesīgs tirgū realizēt iepriekš apstiprināto produkciju;
4.3. Var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmas materiālu izplatīšanu vienīgi pēc saskaņošanas ar muzeju;
4.4. Atlīdzina zaudējumus, kas muzejam radušies tirgotāja vainas dēļ, pamatojoties uz sastādīto aktu;
4.5. Veic visus maksājumus, kas paredzēti šajos noteikumos;
4.6. Ir atbildīgs par apmeklētāju drošību;
4.7. Ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas prasību, sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu, kā arī ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības ievērošanu tirgus laikā;
4.8. Ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu;
4.9. Nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms tirgus beigām, izņemot situācijas, kad ir attaisnojošs iemesls (piemēram, slimība), nekavējoties informējot rīkotāju;
4.10. Ir tiesīgs atsaukt pieteikumu, rakstiski informējot rīkotāju vismaz 2 dienas pirms tirgus sākuma;
4.11. Izvieto preču cenas par vienību un informāciju par sortimentu pieejamā, labi saskatāmā vietā un nepārprotamā veidā; informācijai jābūt latviešu valodā un ieteicams arī kādā no svešvalodām;
4.12. Ievēro sabiedrībā pieņemtās ētikas normas;
4.13. Iekārto savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar galdiem, statīviem u. c. tirdzniecībai nepieciešamiem priekšmetiem, vizuāli to noformē.
4.14. Ievēro mazumtirdzniecības noteikumus un citus tirdzniecību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai
reklamēšanas īpašo kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos; katrs tirgotājs pats ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību izpildi, rīkotājs neatbild par šo prasību neievērošanu no tirgotāju puses;
4.15. Uzrāda visas nepieciešamās tirdzniecības atļaujas pēc administrējošo un kontrolējošo dienestu pieprasījuma;
4.16. Ievēro tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā un 20 m rādiusā ap to, kā arī 5 m attālumā no savas tirdzniecības vietas izvieto tvertnes vai nostiprinātus polietilēna maisus atkritumiem; pilnie atkritumu maisi, vai jebkādā cita veida atkritumi tirgotājam ir jāizved pašam;
4.17. Tirgus laikā netiek atļauta izložu, loteriju, laimestu, azartspēļu organizēšana.
4.18. Tirgotājiem nav tiesību atskaņot savā tirdzniecības vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni;
4.19. Ja tirgotājs ierīko vai demontē tirdzniecības vietu tirgus laikā bez saskaņošanas ar muzeju, tirgotāja rīcību fiksē muzeja nozīmētā atbildīgā persona. Muzejam ir tiesības
nekvalificēt šo tirgotāju nākamajos tirgos.

5. Tirgotājs, aizpildot pieteikumu dalībai tirgū, apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tajā minētajai informācijai.

 

Pielikums Nr.1
Pieteikuma termiņi un laika plāns tirgus norises dienā

Pieteikumu iesniegšana Līdz 2021. gada 5. maijam. Pēc minētā termiņa pieteikumi netiks pieņemti un izskatīti.
Dalībnieka dalības apstiprināšana Trīs darba dienu laikā.
Dalības apmaksa Līdz 13.05.2021. Apmaksas datums var mainīties. (Rēķins tiek izsūtīts maija sākumā, kad ir skaidra tirgus norise, atbilstoši valstī esošajai epidemioloģiskajai situācijai).
Iebraukšana dārzā, tirgus tirdzniecības vietas iekārtošana. Tirdzniecības vietas ir iepriekš izplānotas un konkrēti sadalītas, tās netiek piešķirtas vai mainītas ierašanās kārtībā. Patvaļīga ierādīto vietu maiņa ir KATEGORISKI AIZLIEGTA! 15.05.2021. plkst. 8.00-10.00
Tirdzniecība 15.05.2021. plkst. 10.00-17.00
Tirdzniecības vietas demontāža, izbraukšana Tirdzniecības laikā pie tirdzniecības vietas kategoriski aizliegts novietot automašīnas, treilerus.

 

Pielikums Nr.2
Cenrādis 

Pakalpojums  Mērvienība Cena EUR bez PVN PVN (EUR) Cena EUR ar PVN
4.6. Tirdzniecības vietas noma
tirdzniecības laukumā
lauksaimniecības un pārtikas
preču pārdevējam.
1 diena 2,48 0,52 3,00

23.04.2021