RPAF īstenos projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Rundāles pils atbalsta fonds īstenos projektu
„Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā”

Nodibinājums „Rundāles pils atbalsta fonds” ir sagatavojis projektu „Publiski pieejamu semināru un izglītojošo pasākumu norises kvalitātes uzlabošana Rundāles pils muzejā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursam.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītojošo pasākumu, semināru, konferenču, apmācību, radošo darbnīcu, mācību filmu demonstrēšanas u.c. pasākumu iespējas Rundāles novada iedzīvotājiem, Rundāles pils kompleksa apmeklētājiem un skolēniem, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, studentiem, mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem un citiem interesentiem.
Projekts tika apstiprināts un šobrīd tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.  Projekta rezultātā tiks iegādāta audio un video aparatūra un konferenču krēsli.
Jaunais, kvalitatīvais, projekta ietvaros iegādātais, konferenču aprīkojums un speciāli konferenču krēsli nodrošinās iespējas vietējiem iedzīvotājiem piedalīties dažādos izglītojošos pasākumos savas dzīvesvietas tuvumā, kā arī Rundāles pils muzeja apmeklētājiem labāk un kvalitatīvāk iepazīties ar Rundāles pils restaurācijas vēsturi.

Tiek plānots, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz 2014.gada 28.februārim. Jaunais aprīkojums pirmo reizi tiks uzstādīts un izmantots Ziemassvētku koncerta ietvaros  Rundāles pils Baltajā zālē. Uz pasākumu tiks aicināti Rundāles novada iedzīvotāji un visi interesenti. Informācija par koncertu un iespējām to apmeklēt tiks sagatavota un izplatīta Rundāles pils mājaslapā, Rundāles novada domes mājaslapā, pils un novada domes sociālajos tīklos kā arī citos medijos, tiks sagatavoti un izsūtīti ielūgumi Rundāles novada teritorijā esošajām nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem, lielākajām zemnieku saimniecībām. Koncerts paredzēts kā muzikāls Ziemassvētku stāsts, piedaloties jauktajam korim „Mežotne”.

Projekta kopējā summa ir 15 487,00 Ls, no kuras izmaksas 100% apmērā ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Projekta vadītāja: „Rundāles pils atbalsta fonds” valdes priekšsēdētāja Inta Klīve
Projektu koordinē: Rundāles pils muzeja Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Inga Ripa
ES proj.LOGO